شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

خسارات معلول عوامل زیر ولو اینکه بیمه گذار مسئول جبران آن ئشناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

1- خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار ،کارکنان ، نمایندگان و شرکای آن.

2- خسارات ناشی از انفجار اتمی و تشعشعات رادیو اکتیو و عوامل دیگری از این قبیل.

3- خسارتهای ناشی از جنگ ، انقلاب ، شورش ، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل.

4- خسارتهای مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهایی که بیمه گذار با دیگران ( غیر از موکلین) منعقد نموده است.

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت های مالی وارد به موکلین در جریان اجرای وظایف بیمه گذار که منجر به مسئولیت بیمه گذار گردد با رعایت شرایط و مندرجات بیمه نامه.

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما