شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

موارد زیر شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

1- انجام درمان , مداوا و یا عمل جراحی خارج از زمینه فعالیت بیمه گذار

2- مسئولیت ناشی از انجام هر گونه امور دامپزشکی که عامل مستقیم آن استفاده از مسکرات و یا استعلام مواد مخدر یا داروهای خواب آور باشد.

3- انجام هر گونه بیهوشی خارج از دامپزشکی

4- هرگونه خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیواکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر اینکه استفاده از این قبیل مواد جهت مداوای دام ضروری باشد.

5- هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع

6- خسارت و تلف ناشی از تغدیه نادرست و تزریق و استفاده از مواد نیروزا ( دوپینگ )

7- عمد و تقلب بیمه گذار یا نمایندگان وی

8- خسارت و تلف ناشی از بیماریهای اپیدمی ( واگیر همگانی )

9- هرگونه نقص عضو دام ناشی از بیماریها و حادثه

موارد زیر شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

1- انجام درمان , مداوا و یا عمل جراحی خارج از زمینه فعالیت بیمه گذار

2- مسئولیت ناشی از انجام هر گونه امور دامپزشکی که عامل مستقیم آن استفاده از مسکرات و یا استعلام مواد مخدر یا داروهای خواب آور باشد.

3- انجام هر گونه بیهوشی خارج از دامپزشکی

4- هرگونه خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیواکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر اینکه استفاده از این قبیل مواد جهت مداوای دام ضروری باشد.

5- هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع

6- خسارت و تلف ناشی از تغدیه نادرست و تزریق و استفاده از مواد نیروزا ( دوپینگ )

7- عمد و تقلب بیمه گذار یا نمایندگان وی

8- خسارت و تلف ناشی از بیماریهای اپیدمی ( واگیر همگانی )

9- هرگونه نقص عضو دام ناشی از بیماریها و حادثه

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت های مالی ناشی از آسیب وارد به دام در جریان اجرای وظایف بیمه گذار که منجر به مسئولیت بیمه گذار گردد با رعایت شرایط و مندرجات بیمه نامه.

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما