راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

1- ابتدا بایستی فرم پیشنهاد توسط متقاضی پوشش بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای دامپزشکان ، بطور کامل تکمیل گردد.

2- پرسشنامه بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.

3- نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست ( توسط متقاضی) اقدام گردد.

4- پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.( پرسشنامه های مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضا مسئولین برسد.)

5- پس از اعلام نرخ و شرایط به متقاضی ، در صورت تایید بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه در سیستم نموده و پس از اخذ حق بیمه چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود.

6-بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل.

تخفیفات و جرایم

تخفیفات گروهی:

از تعداد 10 تا 50 دامپزشک

10% تخفیف

از تعداد 51 تا 100 دامپزشک

15% تخفیف

از تعداد 101 تا 200 دامپزشک

20% تخفیف

از تعداد 201 دامپزشک به بالا

25% تخفیف

اضافه نرخ:

کاردان یا کارشناس دامپزشک شاغل در کلینیک دامپزشکی حداقل 30% اضافه نرخ

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد خرید بیمه نامه دامپزشکان

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما