شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

حق بیمه فوت و نقص عضو = میزان تعهدات خریداری شده برای هر نفر( در ماههای عادی) × تعداد واحد × نرخ مورد عمل

- نرخ حق بیمه برای ماههای حرام 35% نرخ حق بیمه ماههای عادی می باشد.

*تبصره : برای محاسبه حق بیمه ماههای حرام , می بایست مابه التفاوت دیه ماههای حرام و عادی ابتداء بدست آمده و سپس در نرخ مورد عمل ضرب شود و نهایتاً مبلغ به دست آمده در نرخ 35% ضرب شود.

2-4- حق بیمه هزینه پزشکی = میزان تعهدات خریداری شده برای هر نفر × تعداد واحد × نرخ مورد عمل

حق بیمه خسارتهای مالی = میزان تعهدات خریداری شده در طول مدت بیمه نامه × نرخ مورد عمل

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما