راهنمای دریافت خسارت

مراحل صدور

1- ابتدا بایستی فرم پیشنهاد توسط متقاضی پوشش بیمه مسئولیت مدیران رستوران در قبال استفاده کنندگان ، بطور کامل تکمیل گردد.
2- پرسشنامه بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.
3- نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست ( توسط متقاضی) اقدام گردد.
4- پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد.( پرسشنامه های مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضا مسئولین برسد.)
5- پس از اعلام نرخ و شرایط به متقاضی و در صورت تایید بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه در سیستم نموده و پس از اخذ حق بیمه چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود.
6- بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل.

نحوه محاسبه

3-4- نرخ مورد عمل برای غرامت فوت و نقص عضو 2/0 در هزار و برای هزینه های پزشکی 2/0 درصد می باشد.
نرخ برای خسارتهای مالی 5/0 درصد تعیین می گردد.
4-4 - فرانشیز خسارت مالی 10% هر خسارت و تعیین حداقل با در نظر گرفتن تعهد مورد درخواست بیمه گذار و نظر کارشناسی خواهد بود.
4- به ساختمانهایی که فاقد مجموعه استخر و سونا می باشند 15% تخفیف در نظر گرفته شود.
5- در صورتیکه ساختمان دارای پوششهای بیمه آتش سوزی کل ساختمان و یا بیمه آسانسور می باشند با ارائه تصویر بیمه نامه موصوف برای هر مورد 10% تخفیف در نظر گرفته شود .
6- حداقل حق بیمه کمتر از 1.500.000 ریال نخواهد بود .
7- در صورتیکه مجموعه دارای کاربری اداری ، تجاری یا ساختمان پزشکان باشد 10% اضافه نرخ در نظر گرفته شود.
10- تخفیفات تعداد واحدها :
از تعداد 30 الی 40 واحد : 10%
از تعداد 40 الی 50 واحد : 15%
از تعداد 50 الی 60 واحد : 20%
از تعداد 60 الی 70 واحد : 25%
از تعداد 70 واحد به بالا : 30%
تبصره : حداکثر تعهد خسارت مالی قابل ارائه در هر حادثه برای ساختمانهای مسکونی 1.000.000.000 ریال ، برای ساختمانهای تجاری و اداری 2.000.000.000 ریال تعیین می گردد.

 

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد هیئت مدیره ساختمان

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما