شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

استثنائات

1- خسارتهای مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات رادیو اکتیو.

2- حوادث ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطیلی کار.

3- خسارتهای ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار و کارکنان وی در ایجاد حادثه موضوع بیمه با تشخیص مراجع ذیصلاح در طول مدت اعتبار بیمه نامه.

4- حوادث ناشی از درگیری و نزاع.

5- حوادث ناشی از مصرف مسکرات، مواد مخدر یا روان گردان توسط کارکنان.

6- محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات های قابل خرید.

7- غرامت و خسارت وارده به کارکنانی که سن آنها کمتر از پانزده سال تمام باشد.

8- غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجی فاقد مجوز معتبر کار از مراجع ذیصلاح.

9- خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجار هسته ای.

10- کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود.

 

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت های بدنی وارد به کارکنان شاغل بیمه گذار ناشی از مسئولیت مدنی وی در جریان انجام عملیات در محل کار، مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار محرز باشد(منظور از جبران خسارت بدنی، تامین و جبران هزینه های پزشکی و همچنین غرامت های نقص عضو و یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه نامه برای زیان دیدگان موضوع بیمه است)

در صورت و قوع حوادث حین کار و احراز مسئولیت بیمه گذار (کارفرما):

-جبران هزینه های پزشکی جراحات

- جبران غرامت نقص عضو

- جبران غرامت فوت

پوشش های زیر در صورت پرداخت حق بیمه اضافی قابل ارایه می باشد :

*پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار برای ماموریتهای خارج از کارگاه کارکنان الحاقیه شماره(1)

بیمه گر براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار با صدور این الحاقیه که جز لاینفک بیمه نامه مسئولیت مدنی فوق الذکر میباشد، موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه، خسارت بدنی وارد به کارکنان بیمه گذار را ضمن انجام ماموریتهای خارج از کارگاه به شرط وجود مجوز ماموریت و شرح وظایف محوله پس از احراز مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر یا مراجع ذیصلاح جبران نماید.

*برای ماموریتهای خارج از کارگاه کارکنانی تحت پوشش می باشند که اسامی آنها بطور کتبی در هنگام صدور بیمه نامه اعلام و جز لاینفک بیمه نامه گردیده باشد.

*در هر حال خسارات جانی وارد به کارکنان که ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری باشد از شرایط این الحاقیه مستثنی می رباشند.

*پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار برای حوادث وسایل نقلیه متوری زمینی در محیط کارگاه الحاقیه شماره(2)

بیمه گر براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار با صدور این الحاقیه که جز لاینفک بیمه نامه مسئولیت مدنی فوق الذکر میباشد، موافقت می نمایدبا رعایت شرایط بیمه نامه، بر خلاف بند 1ب از ماده دوم شرایط عمومی بیمه نامه، مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال صدمات جسمانی وارده به کارکنان که ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری متعلق و یا در اختیار بیمه گذار در محیط کارگاه باشد را در چهار چوب شرایط زیر تحت پوشش قرار دهد.

-در صورتیکه وسیله نقلیه عامل حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد، تعهدات بیمه گر محدود به مبلغ مازاد بر تعهدات بیمه نامه می باشد.

-رانندگان وسائط نقلیه و ماشین آلات مورد استفاده باید گواهینامه متناسب وسیله نقلیه را ، دارا باشند در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ادعا شده نخواهد داشت.

*پوشش بیمه ای مسئولیت کارفرما در قبال خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث الحاقیه شماره(3)

بیمه گر براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار با صدور این الحاقیه که جز لاینفک بیمه نامه مسئولیت مدنی فوق الذکر میباشد، موافقت می نمایدبا رعایت شرایط بیمه نامه، مسئولیت بیمه گذار برای جبران خسارات جانی وارد به اشخاص ثالث ناشی از اجرای فعالیت موضوغ بیمه نامه را در حریم کارگاه به عهده گیرد.

تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه طبق جدول تعهدات مندرج در بیمه نامه میباشد و حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد از مبلغ 2.520.000.000 ریال تجاوز نخواهد کرد.

منظور از اشخاص ثالث افرادی میباشند که به هیچ عنوان دخالت و ارتباطی در انجام کار موضوع بیمه نداشته باشد.

*پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی در قبال سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی الحاقیه شماره(4)

بیمه گر براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار با صدور این الحاقیه که جز لاینفک بیمه نامه مسئولیت مدنی فوق الذکر میباشد، موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه، مطالبات درخواستی سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی بابت تبصره 1 ماده 66 قانون مذکور را جبران نماید.

-حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران هزینه های مذکور برای هر نفر در هر حادثه حداکثر 100.000.000 ریال می باشد.

- حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران هزینه های مذکور در طول مدت حداکثر 1.000.000.000 ریال می باشد.

*بیمه شخص بیمه گذار یاصاحبکار الحاقیه شماره( 5)

بیمه گر براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار با صدور این الحاقیه که جز لاینفک بیمه نامه مسئولیت مدنی فوق الذکر میباشد، موافقت می نماید در چهار چوب شرایط بیمه نامه و نیز شرایط عمومی بیمه حادثه(آیین نامه شماره 23 مصوب شورای عالی بیمه) خسارات جسمانی وارده به بیمه گذار یا صاحبکار را در اثر خطرات موضوع کار بیمه شده در محل کارگاه جبران نماید.

1-حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران غرامت فوت و نقص عضو در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه

2-حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران هزینه های پزشکی در هر حادثه و در طول مدت بیمه ......... .

*پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی، مهندسین ناظر، مشاور الحاقیه شماره(6)

بیمه گر براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار با صدور این الحاقیه که جز لاینفک بیمه نامه مسئولیت مدنی فوق الذکر میباشد، موافقت می نماید برخلاف بند 2ب از ماده دو شرایط عمومی و با رعایت شرایط بیمه نامه، مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی،مهندسین، مشاورین که براساس قرارداد منعقده بخش یا بخش هایی از اجرای پروژه را به عهده دارند، در قبال خسارت بدنی وارد به کلیه کارکنان شاغل در محیط کار به نشانی مندرج در بیمه نامه را تحت پوشش قرار دهد.

*پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار در مقابل کارکنان در اماکن وابسته به محیط کار الحاقیه شماره (8)

بیمه گر براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار با صدور این الحاقیه که جز لاینفک بیمه نامه مسئولیت مدنی فوق الذکر میباشد، موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه، برخلاف بند 3ب از ماده دوم شرایط عمومی بیمه نامه، مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر یا مراجع ذیصلاح احراز و اثبات گردد، خسارت وارده به کلیه کارکنان بیمه گذار، پیمانکاران فرعی،مشاورین و ناظرین در مکانهای وابسته در محل پروژه مانند حمام،رستوران و خوابگاه تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرد.

*توضیح اینکه خسارت های ناشی از استفاده نا صحیح و نصب غیر استاندارد وسایل گرمازا تحت پوشش نمی باشد.

*پوشش بیمه ای افزایش تعداد کارکنان الحاقیه شماره(9)

بیمه گر براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار با صدور این الحاقیه که جز لاینفک بیمه نامه مسئولیت مدنی فوق الذکر میباشد، موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه،افزایش تعداد کارکنان تحت پوشش این بیمه نامه حداکثر تا5% نسبت به حداکثر نیروی کار اعلام شده در زمان صدور بیمه نامه تحت پوشش قرار گیرد.

*پوشش بیمه ای افزایش دیات برای سالهای آتی(یکسال) الحاقیه شماره(10)

بیمه گر براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار با صدور این الحاقیه که جز لاینفک بیمه نامه مسئولیت مدنی فوق الذکر میباشد، موافقت می نماید ،افزایش دیه تا یکسال پس از انقضا بیمه نامه را نسبت به مبالغ مندرج در بند 3 یا 4 جدول تعهدات بیمه نامه تحت پوشش قرار دهد. این الحاقیه افزایش دیه بعلت تاخیر در ارائه رای دادگاه توسط بیمه گذار یا زیاندیده به بیمه گر بیش از 10 روز پس از ابلاغ رای را شامل نمی شود.

*پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان،ناشی از حوادث غیر مرتبط با فعالیت اصلی بیمه شده الحاقیه شماره (11)

بیمه گر براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار با صدور این الحاقیه که جز لاینفک بیمه نامه مسئولیت مدنی فوق الذکر میباشد، موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه و احراز مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و یا سایر مراجع ذیصلاح، برخلاف بند پانزده ماده سه شرایط عمومی بیمه نامه، مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل صدمات جسمی کارکنان ناشی از حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت بیمه شده ندارد، در محیط کار مندرج در بیمه نامه،تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرد.

*پوشش بیمه ای پرداخت خسارت بدون رای دادگاه الحاقیه شماره (13)

بیمه گر براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار با صدور این الحاقیه که جز لاینفک بیمه نامه مسئولیت مدنی فوق الذکر میباشد، موافقت می نماید در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار و رعایت شرایط بیمه نامه،خسارات را بدون رای دادگاه در حق زیاندیده پرداخت نماید.

*پوشش بیمه ای پرداخت هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه الحاقیه شماره (14)

بیمه گر براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار با صدور این الحاقیه که جز لاینفک بیمه نامه مسئولیت مدنی فوق الذکر میباشد، موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه ،برخلاف بند 5 ب از ماده دو شرایط عمومی بیمه نامه، کلیه هزینه های پزشکی را بدون اعمال تعرفه و با استناد به مدارک پزشکی معتبر و با توجه به سقف تعهدات مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه پرداخت نماید.

*پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار برای پرداخت مازاد بر دیه دیه اول الحاقیه شماره(17)

بیمه گر براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار با صدور این الحاقیه که جز لاینفک بیمه نامه مسئولیت مدنی فوق الذکر میباشد، موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه، مسئولیت بیمه گذار برای پرداخت غرامت مازاد بر دیه اول به شرح جدول مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه را تحت پوشش قرار دهد.

حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران حوادث منجر به غرامت مازاد بر دیه اول در طول مدت بیمه نامه ........ .

تعهدات این الحاقیه مشمول افزایش ارزش دیه در زمان پرداخت خسارت نمیباشد.

*پوشش مسئولیت بیمه گذار برای پرداخت خسارت جانی اتباع خارجی در وجه بیمه گذار الحاقیه شماره(18)

بیمه گر براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار با صدور این الحاقیه که جز لاینفک بیمه نامه مسئولیت مدنی فوق الذکر میباشد، موافقت می نماید برخلاف بند 8 الف از ماده دوم شرایط عمومی و با رعایت شرایط بیمه نامه، چنانچه براساس رای مراجع ذیصلاح قضایی ملزم به پرداخت خسارت جانی در وجه اتباع خارجی شاغل در محیط کار به نشانی مندرج در بیمه نامه گردد مبلغ خسارت را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه، در وجه بیمه گذار پرداخت نماید.

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما