راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

نحوه ی تکمیل فرم پیشنهاد

1- متقاضی بیمه موظف است فرم پیشنهاد را کامل و خوانا تکمیل و امضا نماید.(در صورتیکه متقاضی بیمه دارای شخصیت حقوقی باشدمی بایست پیشنهاد بیمه را مهر و امضا نماید.)


2- در مورد فعالیتهای صنعتی و خدماتی و یا عمرانی توجه به نوع فعالیت و موضوع پروژه و مشخصات ماشین آلات مورد استفاده و مشخصات محل فعالیت و تعداد نیروی کار واقعی شاغل ضروری میباشد.


فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های تولیدی-صنعتی و عمرانی از 3 قسمت تشکیل شده است:


الف) مشخصات عمومی بیمه گذار :


اگر بیمه گذار حقیقی باشد باید نام-نام خانوادگی-کد ملی-شماره شناسنامه-محل صدور-تاریخ تولد -آدرس بصورت کامل و خوانا توسط بیمه گذار پر گردد.


اگر بیمه گذار شخص حقوقی باشد نام شرکت-شماره ثبت شرکت-تلفن و آدرس شرکت الزامی میباشد.


ب) پرسش های عمومی در مورد موضوع فعالیت پیشنهاد دهنده و نیروهای اجرایی:


بند ب،از 2 قسمت تشکیل شده است:


1-چنانچه نوع فعالیت اجرای پروژه عمرانی باشد،موارد زیر باید مشخص گردد.


موضوع کار: شامل موضوع پیمان(در پروژه های عمرانی یک نسخه از پیمان نامه و نقشه اجرای کار مورد نیاز میباشد)


نشانی محل کار: این قسمت باید بطور دقیق و شفاف توسط بیمه گذار اعلام گردد.


تعداد کل کارکنان ثابت: نیروی کار رسمی و پیمانی و قراردادی


تعداد کارکنان متغیر: نیروی کار روزمزد و غیر ثابت


2-چنانچه نوع فعالیت تولیدی-خدماتی-صنعتی-بازرگانی باشد،موارد زیر باید مشخص گردد:


نوع فعالیت: شغل و عملیات اصلی کار به همراه توضیح مختصر مراحل اجرا


آدرس محل کار: درج آدرس دقیق محل کارگاه جهت مشخص شدن محدوده تحت پوشش


تعداد کل کارکنان ثابت: نیروی کار رسمی و پیمانی و قراردادی ثابت


تعداد کارکنان متغیر: نیروی کار روزمزد و غیر ثابت


تعداد شیفت کاری: منظور از شیفت تعویض نیروهای کار می باشد


ج) مدت بیمه و حداکثر پوشش های بیمه ای مورد درخواست:


این بند از 2 قسمت تشکیل شده است:


1-مدت بیمه: شامل تاریخ شروع و پایان اعلام شده توسط بیمه گذار.


2-حداکثر پوشش های بیمه ای مورد درخواست


در این قسمت بیمه گذار بر اساس تعداد نیروی کار و ریسک کاری موجود تعهدات مورد درخواست خود را برای هر نفر در هر حادثه و نیز سقف پوشش مورد درخواست در طول مدت بیمه نامه را اعلام می نماید


در انتها باید فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار و نماینده مهر و امضا گردد.

نحوه ی صدور بیمه نامه

برای صدور این نوع بیمه ­نامه از منوی صدور گزینه بیمه ­نامه­ های مسئولیت و سپس گزینه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بازرگانی ، صنعتی ، تجاری را انتخاب نمایید. فرمی ظاهر می­گردد که شامل تعدادی جدول می­باشد برای صدور یک بیمه­ نامه جدید پس از کلیک نمودن بر روی جدول کلید Insert را بفشارید فرمی نمایان می­گردد که شامل فیلدهای زیر می­باشد:


بیمه گذار: با فشردن کلید page down از لیست انتخاب می­گردد چنانچه بیمه­گذار مورد نظر در لیست موجود نباشد با فشردن کلید insert بر روی همین فیلد فرمی ظاهر می­گردد که شامل اطلاعات مربوط به بیمه­گذار جدید می­باشد پس از مقداردهی این فیلدها از دکمه تأیید یا کلید enter برای ثبت استفاده نمایید.


کد نماینده : با فشردن کلید page down از لیست انتخاب می­گردد


بازاریاب : چنانچه این بیمه­ نامه بازاریاب داشته باشد با فشردن کلید page down از لیست انتخاب می­گردد.


تاریخ پیشنهاد : این فیلد باید بر اساس تاریخ ارایه فرم پیشنهاد توسط کاربر مقداردهی گردد


شماره پیشنهاد : این فیلد باید بر اساس شماره اندیکس فرم پیشنهاد توسط کاربر مقداردهی گردد.


تاریخ شروع : این فیلد به صورت پیش­فرض تاریخ روز را نمایش می­دهدکه طبق در خواست بیمه گذار توسط کاربر در سیستم ثبت خواهد شد


تاریخ پایان : این فیلد به صورت پیش­فرض تاریخ یکسال پس از تاریخ روز را نمایش می­دهد که طبق در خواست بیمه گذار قابل تغییر است


آدرس محل فعالیت: این فیلد باید توسط کاربر و بر اساس آدرس اعلامی توسط بیمه گذار در فرم پیشنهاد مقداردهی گردد.


غرامت ماه عادی هر نفر در هر حادثه : مقدار این فیلد باید توسط بیمه گذار تعیین و توسط کاربر وارد گردد و می بایست حداقل برابر دیه جاری باشد


غرامت ماه حرام هر نفر در هر حادثه: مقدار این فیلد باید توسط بیمه گذار تعیین و توسط کاربر وارد گرددو می بایست حداقل بابر دیه ماه حرام براساس دیه جاری باشد


غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه : مقدار این فیلد حداکثر پوشش مورد در خواست برای مدت بیمه جهت جبران غرامت فوت و نقص عضو است که باید توسط کاربر و طبق در خواست بیمه گذار وارد گردد و از پوشش در خواستی برای هر نفر در هر حادثه نمی تواند کمتر باشد


هزینه پزشکی فرد در هر حادثه : این فیلد سقف پوشش مورد درخواست برای جبران هزینه های پزشکی برای هر کارگر که در یک حادثه مجروح شده باشد می باشد که طبق درخواست بیمه گذار و توسط کاربر مقداردهی گردد.


هزینه پزشکی در طول مدت بیمه : مقدار این فیلد حداکثر پوشش هزینه پزشکی در طول مدت بیمه است که باید توسط بیمه گذار تعیین و توسطکاربر وارد گردد.


درصد فرانشیز هزینه پزشکی : این فیلد باید توسط کاربر مقداردهی گردد.( معمولا 10 درصد)


حداقل مبلغ فرانشیز هزینه پزشکی : این فیلد باید توسط کاربر مقداردهی گردد.( معمولا 200.000 ریال)

 

شرکت بیمه سال قبل : با فشردن کلید page down از لیست انتخاب می­گردد.


شماره بیمه نامه سال قبل : در صورت داشتن بیمه­ نامه سال قبل مقدار این فیلد باید توسط کاربر وارد گردد.

ذینفع : در صورت وجود ذینفع با فشردن کلید page down از لیست انتخاب می­گردد. چنانچه نام شخص مورد نظر در لیست موجود نباشد با فشردن کلید insert روی همین فیلد می­توان اطلاعات شخص مورد نظر را وارد نمود


شرایط خصوصی: با فشردن کلید page down فرمی ظاهر می­گردد که می­توان شرح مورد نظر را در این فرم تایپ نمود و سپس از دکمه کلید enter برای ثبت استفاده نمایید


پس از ثبت نمودن کلیات بیمه­ نامه باید جزئیات بیمه ­نامه را نیز وارد نمود. جزئیات بیمه­ نامه شامل موارد بیمه­ نامه - اضافه نرخ­ها - تخفیف­های عمومی می­باشد. برای ثبت موارد بیمه نامه پس از قرار گرفتن روی Tab موارد بیمه ­نامه و کلیک نمودن روی جدول مربوط به آن کلید ins را بفشارید. فرمی ظاهر می­گردد که شامل فیلدهای زیر می­باشد:


فعالیت شغلی : منظور فعالیت شغلی کارکنان بیمه گذار در محدوده تحت پوشش میباشد که با فشردن کلید page down از لیست انتخاب می­گردد.

ساعت شروع کار : مقدار این فیلد باید توسط بیمه گذار در فرم پیشنهاد اعلام و توسط کاربر وارد گردد.

ساعت پایان کار : مقدار این فیلد باید توسط بیمه گذار در فرم پیشنهاد اعلام و توسط کاربر وارد گردد.

تعداد کارکنان ثابت : مقدار این فیلد باید توسط بیمه گذار در فرم پیشنهاد اعلام و توسط کاربر وارد گردد.

حداقل تعداد کارکنان متغیر : مقدار این فیلد باید توسط بیمه گذار در فرم پیشنهاد اعلام و توسط کاربر وارد گردد.

حداکثر تعداد کارکنان متغیر : مقدار این فیلد باید توسط بیمه گذار در فرم پیشنهاد اعلام و توسط کاربر وارد گردد.

شیفت کاری : با فشردن کلید page down تعداد شیفت این فیلد مشخص می­گردد.


پس از مقداردهی این فیلدها برای ثبت از دکمه تأیید یا کلید enter استفاده نمایید. برای ثبت نمودن بیش از یک مورد هر بار عملیات فوق را تکرار نمایید.


در صورت درخواست پوشش های اضافی ازسوی بیمه گذار ، پس از قرار گرفتن روی Tab اضافه نرخ و کلیک نمودن روی جدول مربوط به آن کلید ins را بفشارید فرمی ظاهر می­گردد که شامل فیلدهای زیر می­باشد.


نوع پوشش اضافی : با فشردن کلید page down از لیست انتخاب می­گردد.


سرمایه تحت پوشش: طبق درخواست بیمه گذار و توسط کاربر وارد می گردد.


نکته : فیلد سرمایه تحت پوشش در مورد اضافه نرخ­های دیه دوم و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و اشخاص ثالث فعال می­باشد و حق بیمه آن با توجه به نرخ و سرمایه ثبت شده فرم پیشنهاد محاسبه می­گردد اما در بقیه موارد غیرفعال می­باشد و حق بیمه آن با توجه به نرخ ثبت شده در اطلاعات پایه محاسبه می­گردد.


چنانچه به بیمه­ نامه تخفیف نیز تعلق بگیرد . پس از کلیک نمودن روی Tab تخفیف­های عمومی روی جدول مربوط به آن کلید ins را بفشارید. فرمی ظاهر می­گردد. تخفیف مورد نظر را با فشردن کلید page down از لیست انتخاب نموده و سپس دکمه تأیید یا کلید enter را بفشارید.


پس از تکمیل جزئیات بیمه­ نامه دکمه محاسبه حق بیمه را بفشارید حق بیمه ، بیمه ­نامه محاسبه شده و در پایین جدول جزئیات نمایش داده می­شود.


نکته : محاسبه حق بیمه بر اساس این تعداد صورت می­گیرد.


حداکثر تعداد کارکنان متغیر + حداقل تعداد کارکنان متغیر

=

تعداد کارکنان ثابت

2


اکنون بیمه­ نامه به حالت آزمایشی در سیستم قراردارد و می­توان آن را به کمک دکمه چاپ آزمایشی چاپ گرفت. با استفاده از دکمه چاپ بیمه­ نامه ، بیمه­ نامه قطعی را می­توان چاپ نمود.


ثبت الحاقیه: پس از اختصاص شماره به بیمه نامه امکان هیچ نوع تغییری وجود ندارد و برای اعمال هر نوع تغییر باید از الحاقیه استفاده نمود بدین منظور پس از قرارگرفتن روی Tab الحاقیه فرمی نمایان می­گردد که شامل تعدادی جدول می­باشد. در سمت راست این فرم جدول کلیات الحاقیه قرار دارد برای ثبت یک الحاقیه جدید بر روی جدول کلیات الحاقیه کلید ins را بفشارید. فرمی نمایان می­گردد که شامل فیلد های زیر می­باشد :


شماره بیمه­ نامه : با فشردن کلید page down بیمه نامه مورد نظر از لیست انتخاب می­گردد.


نوع تغییر : با فشردن کلید page down از لیست انتخاب می­گردد(بطور مثال تغییر در مفاد ، فسخ بیمه نامه ، اصلاح آدرس و ...)


· تاریخ اعمال: مقدار این فیلد باید توسط کاربر وارد گردد.


· شماره درخواست : مقدار این فیلد بر اساس شماره نامه درخواست بیمه گذار باید توسط کاربر وارد گردد.


· تاریخ درخواست : مقدار این فیلد بر اساس تاریخ نامه درخواست بیمه گذار باید توسط کاربر وارد گردد.


· خلاصه : در این قسمت خلاصه ی موضوع الحاقیه توسط کاربر وارد می گردد.


· شرح: با فشردن کلید page down فرمی ظاهر می­گردد پس از تایپ شرح متن الحاقیه مورد نظر کلید enter را بفشارید.


پس از مقداردهی این فیلدها برای ثبت از دکمه تأیید یا کلید enter استفاده نمایید.


پس از ثبت نمودن کلیات الحاقیه ، با فشردن کلید f4 اطلاعات مربوط به بیمه ­نامه ­ای که الحاقیه بر روی آن صادر می­شود به جدول بیمه ­نامه مربوطه و جداول جزئیات آن منتقل می­شود تغییرات لازم را روی هر جدول با فشردن کلید f2 اعمال کرده سپس دکمه محاسبه حق بیمه را بفشارید. حق بیمه بیمه ­نامه با توجه به شرایط جدید محاسبه شده و در پایان فرم نمایش داده می­شود.


به طور مثال در نظر بگیرد ، می­خواهید تعداد کارکنان ثابت یک بیمه ­نامه را افزایش دهید در این صورت پس از ثبت کلیات الحاقیه تغییر در مفاد ، اطلاعات بیمه­ نامه­ای که بر روی آن الحاقیه صادر می­شود به جداول سمت چپ انتقال می­یابد برای اعمال تغییر مورد نظر پس از قرار گرفتن رویTab موارد بیمه ­نامه روی سطر مورد نظر کلید f2 را بفشارید فرم تغییر اطلاعات نمایان می­گردد فیلد تعداد کارکنان ثابت را تغییر داده و سپس کلیدenter یا دکمه تأیید را بفشارید.


با استفاده از دکمه چاپ آزمایشی می­توان الحاقیه موقت را چاپ سپس می­توان با استفاده از دکمه چاپ الحاقیه ، الحاقیه قطعی را چاپ نمود.


نکته : در مورد الحاقیه تغییر در مفاد بیمه­ نامه ، پس از تغییر در هر یک از موارد بیمه ­نامه حق بیمه با توجه به شرایط جدید محاسبه می­گردد. در مورد الحاقیه فسخ از طرف بیمه ­گر ، حق بیمه بیمه ­نامه از تاریخ شروع تا تاریخ اعمال الحاقیه به صورت روزشمار محاسبه شده و مابقی به بیمه گذار برگردانده می­شود اما در مورد الحاقیه فسخ از طرف بیمه­گذار حق بیمه بیمه ­نامه از تاریخ شروع تا تاریخ اعمال الحاقیه به صورت کوتاه مدت محاسبه شده و مابقی به بیمه­ گذار برگردانده می­شود. در مورد الحاقیه ابطال کل حق بیمه به بیمه­ گذار بازگردانده می­شود و همچنین در مورد الحاقیه تغییر معرف و تغییر بیمه­ گذار الحاقیه اصلاحی در نظر گرفته خواهد شد.نحوه صدور مسئولیت کارفرما عمرانی

نحوه ی تکمیل فرم پیشنهاد

1- متقاضی بیمه موظف است فرم پیشنهاد را کامل و خوانا تکمیل و امضا نماید.(در صورتیکه متقاضی بیمه دارای شخصیت حقوقی باشدمی بایست پیشنهاد بیمه را مهر و امضا نماید.)


2- در مورد فعالیتهای صنعتی و خدماتی و یا عمرانی توجه به نوع فعالیت و موضوع پروژه و مشخصات ماشین آلات مورد استفاده و مشخصات محل فعالیت و تعداد نیروی کار واقعی شاغل ضروری میباشد.


فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های تولیدی-صنعتی و عمرانی از 3 قسمت تشکیل شده است:


الف) مشخصات عمومی بیمه گذار :


اگر بیمه گذار حقیقی باشد باید نام-نام خانوادگی-کد ملی-شماره شناسنامه-محل صدور-تاریخ تولد -آدرس بصورت کامل و خوانا توسط بیمه گذار پر گردد.


اگر بیمه گذار شخص حقوقی باشد نام شرکت-شماره ثبت شرکت-تلفن و آدرس شرکت الزامی میباشد.


ب) پرسش های عمومی در مورد موضوع فعالیت پیشنهاد دهنده و نیروهای اجرایی:


بند ب،از 2 قسمت تشکیل شده است:


1-چنانچه نوع فعالیت اجرای پروژه عمرانی باشد،موارد زیر باید مشخص گردد.


موضوع کار: شامل موضوع پیمان(در پروژه های عمرانی یک نسخه از پیمان نامه و نقشه اجرای کار مورد نیاز میباشد)


نشانی محل کار: این قسمت باید بطور دقیق و شفاف توسط بیمه گذار اعلام گردد.


تعداد کل کارکنان ثابت: نیروی کار رسمی و پیمانی و قراردادی


تعداد کارکنان متغیر: نیروی کار روزمزد و غیر ثابت


2-چنانچه نوع فعالیت تولیدی-خدماتی-صنعتی-بازرگانی باشد،موارد زیر باید مشخص گردد:


نوع فعالیت: شغل و عملیات اصلی کار به همراه توضیح مختصر مراحل اجرا


آدرس محل کار: درج آدرس دقیق محل کارگاه جهت مشخص شدن محدوده تحت پوشش


تعداد کل کارکنان ثابت: نیروی کار رسمی و پیمانی و قراردادی ثابت


تعداد کارکنان متغیر: نیروی کار روزمزد و غیر ثابت


تعداد شیفت کاری: منظور از شیفت تعویض نیروهای کار می باشد


ج) مدت بیمه و حداکثر پوشش های بیمه ای مورد درخواست:


این بند از 2 قسمت تشکیل شده است:


1-مدت بیمه: شامل تاریخ شروع و پایان اعلام شده توسط بیمه گذار.


2-حداکثر پوشش های بیمه ای مورد درخواست


در این قسمت بیمه گذار بر اساس تعداد نیروی کار و ریسک کاری موجود تعهدات مورد درخواست خود را برای هر نفر در هر حادثه و نیز سقف پوشش مورد درخواست در طول مدت بیمه نامه را اعلام می نماید


در انتها باید فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار و نماینده مهر و امضا گردد.

نحوه ی صدور بیمه نامه

برای صدور این نوع بیمه ­نامه از منوی صدور گزینه بیمه ­نامه­ های مسئولیت و سپس گزینه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بازرگانی ، صنعتی ، تجاری را انتخاب نمایید. فرمی ظاهر می­گردد که شامل تعدادی جدول می­باشد برای صدور یک بیمه­ نامه جدید پس از کلیک نمودن بر روی جدول کلید Insert را بفشارید فرمی نمایان می­گردد که شامل فیلدهای زیر می­باشد:


بیمه گذار: با فشردن کلید page down از لیست انتخاب می­گردد چنانچه بیمه­گذار مورد نظر در لیست موجود نباشد با فشردن کلید insert بر روی همین فیلد فرمی ظاهر می­گردد که شامل اطلاعات مربوط به بیمه­گذار جدید می­باشد پس از مقداردهی این فیلدها از دکمه تأیید یا کلید enter برای ثبت استفاده نمایید.


کد نماینده : با فشردن کلید page down از لیست انتخاب می­گردد


بازاریاب : چنانچه این بیمه­ نامه بازاریاب داشته باشد با فشردن کلید page down از لیست انتخاب می­گردد.


تاریخ پیشنهاد : این فیلد باید بر اساس تاریخ ارایه فرم پیشنهاد توسط کاربر مقداردهی گردد


شماره پیشنهاد : این فیلد باید بر اساس شماره اندیکس فرم پیشنهاد توسط کاربر مقداردهی گردد.


تاریخ شروع : این فیلد به صورت پیش­فرض تاریخ روز را نمایش می­دهدکه طبق در خواست بیمه گذار توسط کاربر در سیستم ثبت خواهد شد


تاریخ پایان : این فیلد به صورت پیش­فرض تاریخ یکسال پس از تاریخ روز را نمایش می­دهد که طبق در خواست بیمه گذار قابل تغییر است


آدرس محل فعالیت: این فیلد باید توسط کاربر و بر اساس آدرس اعلامی توسط بیمه گذار در فرم پیشنهاد مقداردهی گردد.


غرامت ماه عادی هر نفر در هر حادثه : مقدار این فیلد باید توسط بیمه گذار تعیین و توسط کاربر وارد گردد و می بایست حداقل برابر دیه جاری باشد


غرامت ماه حرام هر نفر در هر حادثه: مقدار این فیلد باید توسط بیمه گذار تعیین و توسط کاربر وارد گرددو می بایست حداقل بابر دیه ماه حرام براساس دیه جاری باشد


غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه : مقدار این فیلد حداکثر پوشش مورد در خواست برای مدت بیمه جهت جبران غرامت فوت و نقص عضو است که باید توسط کاربر و طبق در خواست بیمه گذار وارد گردد و از پوشش در خواستی برای هر نفر در هر حادثه نمی تواند کمتر باشد


هزینه پزشکی فرد در هر حادثه : این فیلد سقف پوشش مورد درخواست برای جبران هزینه های پزشکی برای هر کارگر که در یک حادثه مجروح شده باشد می باشد که طبق درخواست بیمه گذار و توسط کاربر مقداردهی گردد.


هزینه پزشکی در طول مدت بیمه : مقدار این فیلد حداکثر پوشش هزینه پزشکی در طول مدت بیمه است که باید توسط بیمه گذار تعیین و توسطکاربر وارد گردد.


درصد فرانشیز هزینه پزشکی : این فیلد باید توسط کاربر مقداردهی گردد.( معمولا 10 درصد)


حداقل مبلغ فرانشیز هزینه پزشکی : این فیلد باید توسط کاربر مقداردهی گردد.( معمولا 200.000 ریال)

 

شرکت بیمه سال قبل : با فشردن کلید page down از لیست انتخاب می­گردد.


شماره بیمه نامه سال قبل : در صورت داشتن بیمه­ نامه سال قبل مقدار این فیلد باید توسط کاربر وارد گردد.

ذینفع : در صورت وجود ذینفع با فشردن کلید page down از لیست انتخاب می­گردد. چنانچه نام شخص مورد نظر در لیست موجود نباشد با فشردن کلید insert روی همین فیلد می­توان اطلاعات شخص مورد نظر را وارد نمود


شرایط خصوصی: با فشردن کلید page down فرمی ظاهر می­گردد که می­توان شرح مورد نظر را در این فرم تایپ نمود و سپس از دکمه کلید enter برای ثبت استفاده نمایید


پس از ثبت نمودن کلیات بیمه­ نامه باید جزئیات بیمه ­نامه را نیز وارد نمود. جزئیات بیمه­ نامه شامل موارد بیمه­ نامه - اضافه نرخ­ها - تخفیف­های عمومی می­باشد. برای ثبت موارد بیمه نامه پس از قرار گرفتن روی Tab موارد بیمه ­نامه و کلیک نمودن روی جدول مربوط به آن کلید ins را بفشارید. فرمی ظاهر می­گردد که شامل فیلدهای زیر می­باشد:


فعالیت شغلی : منظور فعالیت شغلی کارکنان بیمه گذار در محدوده تحت پوشش میباشد که با فشردن کلید page down از لیست انتخاب می­گردد.

ساعت شروع کار : مقدار این فیلد باید توسط بیمه گذار در فرم پیشنهاد اعلام و توسط کاربر وارد گردد.

ساعت پایان کار : مقدار این فیلد باید توسط بیمه گذار در فرم پیشنهاد اعلام و توسط کاربر وارد گردد.

تعداد کارکنان ثابت : مقدار این فیلد باید توسط بیمه گذار در فرم پیشنهاد اعلام و توسط کاربر وارد گردد.

حداقل تعداد کارکنان متغیر : مقدار این فیلد باید توسط بیمه گذار در فرم پیشنهاد اعلام و توسط کاربر وارد گردد.

حداکثر تعداد کارکنان متغیر : مقدار این فیلد باید توسط بیمه گذار در فرم پیشنهاد اعلام و توسط کاربر وارد گردد.

شیفت کاری : با فشردن کلید page down تعداد شیفت این فیلد مشخص می­گردد.


پس از مقداردهی این فیلدها برای ثبت از دکمه تأیید یا کلید enter استفاده نمایید. برای ثبت نمودن بیش از یک مورد هر بار عملیات فوق را تکرار نمایید.


در صورت درخواست پوشش های اضافی ازسوی بیمه گذار ، پس از قرار گرفتن روی Tab اضافه نرخ و کلیک نمودن روی جدول مربوط به آن کلید ins را بفشارید فرمی ظاهر می­گردد که شامل فیلدهای زیر می­باشد.


نوع پوشش اضافی : با فشردن کلید page down از لیست انتخاب می­گردد.


سرمایه تحت پوشش: طبق درخواست بیمه گذار و توسط کاربر وارد می گردد.


نکته : فیلد سرمایه تحت پوشش در مورد اضافه نرخ­های دیه دوم و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و اشخاص ثالث فعال می­باشد و حق بیمه آن با توجه به نرخ و سرمایه ثبت شده فرم پیشنهاد محاسبه می­گردد اما در بقیه موارد غیرفعال می­باشد و حق بیمه آن با توجه به نرخ ثبت شده در اطلاعات پایه محاسبه می­گردد.


چنانچه به بیمه­ نامه تخفیف نیز تعلق بگیرد . پس از کلیک نمودن روی Tab تخفیف­های عمومی روی جدول مربوط به آن کلید ins را بفشارید. فرمی ظاهر می­گردد. تخفیف مورد نظر را با فشردن کلید page down از لیست انتخاب نموده و سپس دکمه تأیید یا کلید enter را بفشارید.


پس از تکمیل جزئیات بیمه­ نامه دکمه محاسبه حق بیمه را بفشارید حق بیمه ، بیمه ­نامه محاسبه شده و در پایین جدول جزئیات نمایش داده می­شود.


نکته : محاسبه حق بیمه بر اساس این تعداد صورت می­گیرد.


حداکثر تعداد کارکنان متغیر + حداقل تعداد کارکنان متغیر

=

تعداد کارکنان ثابت

2


اکنون بیمه­ نامه به حالت آزمایشی در سیستم قراردارد و می­توان آن را به کمک دکمه چاپ آزمایشی چاپ گرفت. با استفاده از دکمه چاپ بیمه­ نامه ، بیمه­ نامه قطعی را می­توان چاپ نمود.


ثبت الحاقیه: پس از اختصاص شماره به بیمه نامه امکان هیچ نوع تغییری وجود ندارد و برای اعمال هر نوع تغییر باید از الحاقیه استفاده نمود بدین منظور پس از قرارگرفتن روی Tab الحاقیه فرمی نمایان می­گردد که شامل تعدادی جدول می­باشد. در سمت راست این فرم جدول کلیات الحاقیه قرار دارد برای ثبت یک الحاقیه جدید بر روی جدول کلیات الحاقیه کلید ins را بفشارید. فرمی نمایان می­گردد که شامل فیلد های زیر می­باشد :


شماره بیمه­ نامه : با فشردن کلید page down بیمه نامه مورد نظر از لیست انتخاب می­گردد.


نوع تغییر : با فشردن کلید page down از لیست انتخاب می­گردد(بطور مثال تغییر در مفاد ، فسخ بیمه نامه ، اصلاح آدرس و ...)


· تاریخ اعمال: مقدار این فیلد باید توسط کاربر وارد گردد.


· شماره درخواست : مقدار این فیلد بر اساس شماره نامه درخواست بیمه گذار باید توسط کاربر وارد گردد.


· تاریخ درخواست : مقدار این فیلد بر اساس تاریخ نامه درخواست بیمه گذار باید توسط کاربر وارد گردد.


· خلاصه : در این قسمت خلاصه ی موضوع الحاقیه توسط کاربر وارد می گردد.


· شرح: با فشردن کلید page down فرمی ظاهر می­گردد پس از تایپ شرح متن الحاقیه مورد نظر کلید enter را بفشارید.


پس از مقداردهی این فیلدها برای ثبت از دکمه تأیید یا کلید enter استفاده نمایید.


پس از ثبت نمودن کلیات الحاقیه ، با فشردن کلید f4 اطلاعات مربوط به بیمه ­نامه ­ای که الحاقیه بر روی آن صادر می­شود به جدول بیمه ­نامه مربوطه و جداول جزئیات آن منتقل می­شود تغییرات لازم را روی هر جدول با فشردن کلید f2 اعمال کرده سپس دکمه محاسبه حق بیمه را بفشارید. حق بیمه بیمه ­نامه با توجه به شرایط جدید محاسبه شده و در پایان فرم نمایش داده می­شود.


به طور مثال در نظر بگیرد ، می­خواهید تعداد کارکنان ثابت یک بیمه ­نامه را افزایش دهید در این صورت پس از ثبت کلیات الحاقیه تغییر در مفاد ، اطلاعات بیمه­ نامه­ای که بر روی آن الحاقیه صادر می­شود به جداول سمت چپ انتقال می­یابد برای اعمال تغییر مورد نظر پس از قرار گرفتن رویTab موارد بیمه ­نامه روی سطر مورد نظر کلید f2 را بفشارید فرم تغییر اطلاعات نمایان می­گردد فیلد تعداد کارکنان ثابت را تغییر داده و سپس کلیدenter یا دکمه تأیید را بفشارید.


با استفاده از دکمه چاپ آزمایشی می­توان الحاقیه موقت را چاپ سپس می­توان با استفاده از دکمه چاپ الحاقیه ، الحاقیه قطعی را چاپ نمود.


نکته : در مورد الحاقیه تغییر در مفاد بیمه­ نامه ، پس از تغییر در هر یک از موارد بیمه ­نامه حق بیمه با توجه به شرایط جدید محاسبه می­گردد. در مورد الحاقیه فسخ از طرف بیمه ­گر ، حق بیمه بیمه ­نامه از تاریخ شروع تا تاریخ اعمال الحاقیه به صورت روزشمار محاسبه شده و مابقی به بیمه گذار برگردانده می­شود اما در مورد الحاقیه فسخ از طرف بیمه­گذار حق بیمه بیمه ­نامه از تاریخ شروع تا تاریخ اعمال الحاقیه به صورت کوتاه مدت محاسبه شده و مابقی به بیمه­ گذار برگردانده می­شود. در مورد الحاقیه ابطال کل حق بیمه به بیمه­ گذار بازگردانده می­شود و همچنین در مورد الحاقیه تغییر معرف و تغییر بیمه­ گذار الحاقیه اصلاحی در نظر گرفته خواهد شد.

تخفیفات و جرایم

تخفیفات گروهی:

با توجه به ضریب نیروی کار ،تخفیفهای زیر در محاسبه حق بیمه منظور می گردد:

1- 51 تا 100 نفر باشد 5% تخفیف

2- 101تا 150 نفر باشد 8% تخفیف

3- 151 تا 200نفر باشد 10% تخفیف

4- 201 تا 500 نفر باشد 15% تخفیف

5- 501 تا 700نفر باشد 17% تخفیف

6- 1001 تا 1500 نفر باشد 22% تخفیف

7- 1500نفر به بالا25% تخفیف

-تخفیفات عدم خسارت:

تخفیف عدم خسارت برای کلیه فعالیتها به ازای هر سال 10 درصد .حداکثر 20 درصد است.

- با نام بودن کارکنان: 10 % تخفیف

- تخفیف کاهش سرمایه :

در صورتی که متقاضی بیمه نامه با کاهش حداکثر تعهد بیمه گر موافقت نماید حق بیمه طبق جدول زیر تعدیل خواهد شد

 

 

کاهش حداکثر تعهد بیمه گر 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 97%

98%

تخفیف در حق بیمه 6% 8% 10% 13% 16% 19% 23% 27% 31%

35%

 

مجموع حداکثر تعهدات بیمه گر برای هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه طبق درخواست بیمه گذار

کاهش سرمایه = 100*----------------------------------------------------------- - 1

مجموع حداکثر تعهدات بیمه گر برای هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو بر اساس ضریب نیروی کار

 

اضافه نرخها:

1- ماموریت های خارج از کارگاه: 15%

2- نقلیه موتوری داخل کارگاه: 10%

3- نقلیه موتوری خارج کارگاه: 10%

4- مسئولیت سایر عوامل پروژه: 10%

5- اماکن وابسته: 10%

6- افزایش دیات: 25%- 35%

7- حوادث غیر مرتبط: 10%

8- بدون رای دادگاه:0

9- عدم اعمال تعرفه پزشکی: 5

10-مسئولیت متقابل: 10%

11-پوشش اشخاص ثالث( جانی) : 15%

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما