شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

جبران خسارتهایی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در نتیجه عوامل زیر به کالای مورد حمل وارد آمده باشد در تعهد بیمه گر نیست.

1-جعل اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه بیمه گذار (شامل کارکنان و نمایندگان وی ), راننده و یا کمک راننده وسیله نقلیه.

2- حوادث طبیعی مانند سیل ,طوفان ,زلزله , آتشفشان

3-جنگ ,شورش ,اعتصاب ,بلوا ,ضبط و مصادره

4- تشعشعات رادیو اکتیو و فعل و انفعالات هسته ای

5-عیب ذاتی و یا خود سوزی کالاها

6- هرگونه خسارت غیر مستقیم و عدم النفع و کاهش ارزش کالا در بازار

7- حمل کالاهای قاچاق و غیر مجاز

8- خسارت هنگام تخلیه و بارگیری

9-عدم صلاحیت راننده برای رانندگی وسیله نقلیه با توجه به نوع گواهینامه

10-ریزش ,روندگی ,آبدیدگی ,مگر اینکه ناشی از تحقق خطرات مذکور در ماده (3) باشد

11- کاهش طبیعی وزن محموله

12-سرقت قسمتی از محموله ویا هر نوع سرقت ناشی از خیانت در امانت

13- فقدان کالا

14- تغییر وسیله حمل جز با موافقت قبلی بیمه گر


15-خسارت وارد به علامت و بسته بندی کالا

* تبصره : خسارت ناشی از تخلیه و بارگیری و آبدیدگی مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش خواهد بود

تعهدات و خسارات تحت پوشش

بیمه گر طبق شرایط این قرارداد و مشروط به انجام کلیه وظایف و تعهدات بیمه گذار متعهد جبران خسارتهایی است که در نتیجه وقوع حوادث زیر به محمولات مورد حمل وارد و مسئولیت جبران آن به عهده بیمه گذار باشد :

1-تصادف و واژگونی وسیله نقلیه و یا برخورد کالا با شیئ ثابت

2- خسارتهای وارد به کالا در اثر پرتاب شدن از روی وسیله نقلیه

3- آتش سوزی ,صاعقه و انفجار وسیله نقلیه

4- سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه

*: تبصره : بیمه گر در مجموع تا بیست درصد تعهدات خود متعهد جبران هزینه های زیر نیز خواهد بود

1-هزینه های لازم و متعارف جهت نجات کالا و جلوگیری از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثی که جبران زیان آن در تعهد بیمه گر باشد.

2- هزینه دادرسی و دفاع از بیمه گذار که به صورت متعارف در ارتباط با خطرات بیمه شده در مراجع قضایی ثبت شده باشد

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما