راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

الف: درخواست بیمه گذارو تکمیل فرم پیشنهاد
ب: تنظیم قرارداد و ثبت در سیستم
ج: امضاء قرارداد توسط بیمه گذار و بیمه گر و پرداخت سپرده توسط بیمه گذار
د: نصب برنامه بیمه (ایپاد) در سیستم صدور بارنامه رایانه شرکت حمل و نقل

و: جمع آوری ماهانه آمار ایپاد و اخذ حق بیمه
ه: صدور الحاقیه در سیستم صدور و چاپ رسید حق بیمه

ی: در پایان قرارداد در صورتی که ضریب خسارت کمتر از 50 % باشد اشتراک در منافع طبق قرارداد پرداخت خواهد شد

 

شرایط و فرآیند صدور الحاقیه

جهت کنترل ریسک و ارزیابی خطرات ، اقدامات زیر ضروریست:

1- محمولات با ارزش بالای 500.000.000 ریال تا سقف 1.000.000.000 ریال بعد از بارگیری و قبل از حرکت توسط معرف (نمایندگی مربوطه) باید بازدید گردیده و فرم بازدید به همراه عکسهای برداشته شده از مورد حمل به شعبه ارسال گردد.

2- محمولات با ارزش بالای 1.000.000.000 ریال بعد از بارگیری و قبل از حرکت توسط کارشناس شعبه باید بازدید گردد(مشابه بند 1)

3- برای محمولات با ارزش بالای 4.000.000.000 ریال می بایست شرکت حمل و نقل 24 ساعت قبل از حرکت فرم مربوطه را تکمیل و به بیمه گر ارسال نماید و پس از اخذ پوشش های اتکایی و بازدید کارشناس شعبه اقدام به حمل محموله شود.

 

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد بیمه نامه متصدیان حمل و نقل داخلی

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما