شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

استثنائات

علاوه بر مواردی که به موجب سند حمل صادره و قوانین آمره بیمه گذار نسبت به آن از مسئولیت مبری است که به تبع آن بیمه گر نیز در آن موارد تعهدی ندارد در موارد زیر نیز بیمه گر مسئول جبران خسارت نخواهد بود.

1. هر گاه ورود یا صدور کالا بر خلاف مقررات کشوری باشد که کالا به آنجا وارد یا از آنجه صادر می شود .

2. خسارت ناشی از عمد و سوءنیت بیمه گذار یا کارکنان و رانندگان وی .

3. در صورتیکه بیمه گذار تعهدات مذکور در این قرارداد را انجام نداده باشد.

4. خسارتهای وارده به آثار هنری، تابلوهای نقاشی و مجسمه ها و اشیاء گرانبها مگر آنکه با موافقت قبلی بیمه گر به موجب این قرارداد تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته باشد.

5. خسارت ناشی از انرژی هسته ای و رادیو اکتیو.

6. خسارت ناشی از جنگ و شورش، بلوا، اعتصاب ، خرابکاری، ضبط و یا مصادره کالا و قوه قهریه ( فورس ماژور ) .

7. خسارات بدنی و مالی کارکنان بیمه گذار و ضرر و زیان مالی و بدنی به اشخاص ثالث.

8. خسارات ناشی از ضعف بسته بندی کالا .

تعهدات و خسارات تحت پوشش

1- تعهدات بیمه گر از هنگامی شروع می شود که کالا یا محمولات موضوع حمل در مبداء مندرج در سند حمل در ید اختیار بیمه گذار یا نمایندگان وی قرار گرفته و تا زمانی ادامه دارد که محموله (کالا) در مقصد مندرج در سند حمل به گیرنده یا گمرک ذیربط تحویل شده باشد.

2- بیمه گر طبق شرایط این قرارداد و مشروط به انجام کلیه وظایف وتعهدات بیمه گذار و با توجه به شرایط ظهربارنامه صادره ویا مفاد کنوانسیون (سی .آر.ام) متعهد جبران تلف تمام یا قسمتی از کالا و خسارت وارده به آن است.

3- هزینه های نجات و جلوگیری از توسعه خسارت نیز، حداکثر تا 20 درصد ارزش کالا یا 20درصد تعهد بیمه گر هر کدام که کمتر باشد ، در تعهد بیمه گر خواهد بود.

4- هزینه های قضائی و وکالت در پرونده های خسارت مرتبط با این قرارداد ، در صورت موافقت کتبی و قبلی بیمه گر تا سقف 20 درصد هر خسارت به عهده بیمه گر خواهد بود.

5- در صورتیکه ارزش اظهار شده محموله مورد حمل از سقف تعیین شده به موجب سند حمل و یا کنوانسیون های مربوط بیشتر باشد ، بیمه گذار بایستی ارزش واقعی کالا را در متن سند حمل درج نماید، که در این صورت رقم اخیر ملاک پرداخت خسارت خواهد بود.

6- در صورتیکه ارزش محموله ای از سقف تعهد مندرج در قرارداد تجاوز نموده و بیمه گذار مایل به تامین پوشش بیمه ای برای آن باشد ، با پرداخت حق بیمه ای برابر 5 در هزار ما به التفاوت ارزش محموله و سقف تعهد مزبور ، بیمه مورد نظر تامین میگردد

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما