راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

1. دریافت در خواست بیمه گذار و تکمیل فرم پیشنهاد

2. بررسی پیشنهاد، تعیین نرخ حق بیمه و سایر شرایط

3. وارد نمودن اطلاعات در سیستم و صدور بیمه نامه

4. تنظیم قرارداد و امضای آن توسط طرفین

5. تحویل راهنامه های چاپ شده جهت ممهور نمودن به بیمه گر

6. پرداخت حق بیمه و دریافت راهنامه های مهر شده در قبال تحویل رسید

7. صدور الحاقیه فروش در سیستم صدور

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد خرید بیمه نامه متصدیان حمل و نقل بین المللی

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما