راهنمای دریافت خسارت

راهنمای دریافت خسارت

نحوه اعلام خسارت رشته مسئولیت (متصدیان حمل و نقل)

مراتب را در اولین فرصت و بلافاصله بعد از اطلاع به طور کتبی به اولین و نزدیکترین شعبه بیمه گر اطلاع دهد .

( آدرس دقیق محل حادثه ، شماره تماس نماینده شرکت حمل و نقلدر محل حادثه ، نوع محموله ، شماره بارنامه و شماره شهربانی خودرو حمل ، ارزش محموله ، مشخصات راننده ، میزان خسارت وارده )

مقررات خاص خسارت در بیمه نامه های مسئولیت حمل نقل

اصل جانشینی در بیمه های مسئولیت متصدیان حمل و نقل :

منحصرا ناظر به احراز و اثبات عمد و یا سوءنیت راننده حمل کننده کالای مورد بیمه می باشد , زیرا در چنین شرایطی بیمه گذار (متصدی حمل )براساس موارد مندرج در قانون تجارت مسئول و ضامن به جبران خسارت در حق صاحب کالا و یا ارسال کننده بوده و در این راستا مسئول و متعهد به جبران خسارت در مقابل آنان می باشد .

بنابراین چنانچه محموله مورد حمل در اثر تقصیر و بی احتیاطی و مسئولیت عمدی و یا غیرعمدی شخص و یا اشخاص ثالث مورد تلف و یا خسارت گردد به لحاظ آنکه بیمه گذار و یا کارکنان و راننده و یا کمک راننده وسیله نقلیه مورد حمل در ایجاد حادثه دخالت موثر و مادی نداشته اند در نتیجه به لحاظ عدم احراز مسئولیت بیمه گذار در جبران خسارت به صاحب کالا و یا ارسال کننده , بیمه گر نیز تعهدی به پرداخت خسارت به بیمه گذار غیرمسئول حادثه و یا صاحب کالای مورد حمل را نداشته و نخواهد داشت.

نکته قابل ذکر آنکه :

درصورت احراز و اثبات عمد و یا تقصیر بیمه گذار و کارکنان وی ( ونه راننده وسیله نقلیه ) در ایجاد حادثه و ورود خسارت به کالای مورد حمل و به استناد مواد 4 و 14 قانون بیمه مصوب سال 1316 , پرداخت خسارت خارج از شمول تعهدات بیمه گر می باشد.

  • شایان ذکر است در کلیه پرونده های حمل و نقل اعم از حمل و نقل داخلی یا بین المللی , مبلغ خسارت در وجه زیاندیده (صاحب کالا) پرداخت خواهد شد.
  • در خسارت ناشی از سرقت کلی محموله جبران بیست درصد خسارت به عهده بیمه گذار است و باید توسط وی به صاحب کالا پرداخت گردد.

مدارک اعلام خسارت

  • نامه کتبی بیمه گذار مبنی بروقوع حادثه
  • رونوشت قرارداد بیمه
  • گزارش پاسگاه یا کروکی پلیس ( اگر خسارت در خارج از کشور اتفاق افتاده باشد گزارشات پلیس باید به تائید کنسول گری ایران رسیده باشد )
  • کپی بیمه نامه شخص ثالث , گواهینامه راننده , کارت ماشین و کارت سلامت راننده
  • کپی برابراصل invoice و packing list
  • اصل cmr ( راهنامه )
  • پروانه ترانزیت مربوطه
  • کلیه مدارک مربوط به گمرک
مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما