راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

برای خرید بیمه نامه و تمدید بیمه نامه می توانید از طریق نزدیک ترین شعبه و یا نمایندگی در محل کار یا سکونت خود و یا از طریق همین سایت اقدام فرمایید.
و برای صدور الحاقیه با تماس به نماینده یا واحد صدور خود و یا همین سایت می توانید نسبت به تغییرات موردنظر خود در بیمه نامه اقدام فرمایید.

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه ثالث

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما