راهنمای دریافت خسارت

راهنمای دریافت خسارت

بیمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین هرنوع ادعا ویامطالبه علیه خودراکه به این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه وادعاکتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ وقوع آن به اطلاع بیمه گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه ویادعوی نام ونشانی مطالبه کننده ویااقامه کننده دعوی وعنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت ویا اقامه دعوی شده است را به همراه مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر‌ آن وقوف داردو نیز هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره دراختیار دارد به بیمه گرتسلیم وبیمه گررا در تحقیقات ورسیدگی ودفاع کمک نماید.

بیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.

اعلام حادثه بیمه گذار می بایست شامل اطلاعات ذیل باشد :

شماره بیمه نامه ، زمان و مکان حادثه ، مشخصات زیاندیده یا زیاندیدگان و شرح مختصری در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اولیه وقوع آن

مدارک اعلام خسارت

  • چنانچه حادثه منجر به خسارت مالی شده باشد و میزان خسارت تا 55.000.000ریال باشد، نیازی به کروکی یا گزارش پلیس نمی باشد.
  • مراجعه هر دو وسیله نقلیه مقصر و زیان دیده
  • ارائه اصل بیمه ثالث معتبر در زمان حادثه مقصر و زیان دیده. ارائه اصل کارت مالکیت خودرو یا سند مقصر و زیان دیده.
  • ارائه گواهینامه راننده اتومبیل مقصر و زیان دیده در زمان حادثه.
  • برای رسیدگی به خسارت های جانی و بدنی و یا بالاتر از مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال، ارائه کروکی و گزارش مقامات انتظامی الزامی است.
  • ارائه کارت ملی طرفین حادثه الزامی است.

نحوه محاسبه مبلغ خسارت

خسارات مسئولیت که با تاخیر به بیمه گر اعلام می شود به روش ذیل محاسبه و پرداخت می شوند :

روش محاسبه :

باتوجه به اعلام خسارت با تاخیر توسط بیمه گذار درصدی از خسارت خالص (بعد از کسر کسورات و فرانشیز و غیره) بشرح جدول ذیل بر عهده بیمه گذار می باشد :

تاخیر از یک تا 15 روز

تاخیر از 16 تا 31 روز

تاخیر از 31 تا 90 روز

تاخیر از 90 تا 180 روز

5 درصد

10 درصد

15 درصد

20 درصد

توضیحات ضروری :

تاخیر در اعلام خسارت تاثیری در افزایش مبلغ خسارت نداشته باشد .

تاخیر اعلام خسارت می بایست از طرف بیمه گذار و یا زیان دیده باشد .

پرونده خسارت می بایست از نظر مدارک و مستندات تکمیل باشد .

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما