راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

1- ابتدا بایستی فرم پیشنهاد اولیه با قید تاریخ، نام و نام خانوادگی متقاضی و امضای وی تکمیل گردد.( پرسشنامه های مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضا مسئولین برسد.)
2- ارائه فرم پیشنهاد تکمیل شده به همراه 4 صفحه اول قرارداد پیمان به شرکت بیمه.
3- پرسشنامه بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.
4- پس از اعلام نرخ و شرایط به متقاضی و در صورت تایید بیمه گذار و تایید کارشناس بازدیدکننده، اقدام به صدور بیمه نامه در سیستم نموده و پس از اخذ حق بیمه، چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود.
5- بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل.

   

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما