راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

بیمه گذاران محترم می باید با عنایت به موارد درج شده در قسمت شرایط و تعهدات می باید اطلاعات مورد نیاز را با توجه به موارد مورد درخواست در فرم پیشنهاد تکمیل و جهت نزدیک ترین شعبه شرکت بیمه کار آفرین ارائه تا نسبت به اعلام نرخ و شرایط توسط همکاران شرکت با توجه به آخرین آیین نامه های مصوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد عمر زمانی و حوادث گروهی

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما