شرایط و تعهدات

تعهدات و خسارات تحت پوشش

  • هزینه های پزشکی ناشی از حادثه
  • فوت در اثر حادثه
  • نقص عضو و از کار افتادگی دائم و کامل در اثر حادثه
  • نقص عضو و ار کار افتادگی دائم و جرئی در اثر حادثه
  • غرامت روزانه به علت از کار افتادگی موقت در اثر حادثه
مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما