راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

بیمه گذاران محترم می باید با عنایت به موارد درج شده در قسمت شرایط و تعهدات می باید اطلاعات مورد نیاز را با توجه به موارد مورد درخواست در فرم پیشنهاد تکمیل و جهت نزدیک ترین شعبه شرکت بیمه کار آفرین ارائه تا نسبت به اعلام نرخ و شرایط توسط همکاران شرکت با توجه به آخرین آیین نامه های مصوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه حوادث انفرادی

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما