راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

بیمه گذاران محترم که تمایل به خرید بیمه نامه درمان مسافرتی خارج از کشور دارند ،می توانند با تکمیل فرم پیشنهاد به نزدیک ترین شعبه و یا نمایندگی (که امکان صدور بیمه نامه را دارد) شرکت بیمه کارآفرین مراجعه نمایند تا همکاران این شرکت نسبت به صدور بیمه نامه اقدام نمایند.

شایان ذکر است چنانچه بیمه گذار محترم تمایل به فسخ یا ابطال بیمه نامه را داشته باشد با توجه به ماده ششم شرایط عمومی بیمه نامه قابل اجرا میباشد.

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد خرید بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما