شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

به طور کلی مزایای پوششی که در قالب بیمه نامه اتباع خارجی ورودی به ایران بر اساس مفاد آیین نامه 77 مصوب شورایعالی بیمه ارائه میگردد و بیمه شده از تاریخ ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران و یا مواردی که پس از ورود به ایران نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نماید شروع میگردد و پوشش آن بر اساس مدت مندرج در بیمه نامه و حداکثر 92 روز متوالی در سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما